MercStab® anordningen

Anordningen som åstadkommer stabiliseringen är speciell blandningsmaskin med en behållare där grundämnena blandas tredimensionellt. Anordningen enligt metoden tillverkas i olika storlekar, varav några är mobila. Det metalliska kvicksilvret vägs eller mäts upp, och reagens-
materialet doseras för att uppnå minst molekylär jämvikt.
Stort svavelöverskott kan vara negativt för lagringsstabiliteten.

När ämnena tillförts behållaren försluts denna och behöver aldrig mer öppnas. Kärlet fylls så mycket som blandningsmetoden tillåter, för att minimera luftmängden i kärlet. Detta minskar risken för oxidationsprocesser och maximerar lagringskapaciteten.
Ingen omrörare behöver sänkas ner och tas upp, utan reaktionskärlet förblir lufttätt under hela blandningsprocessen för att förhindra syretillförsel och läckage av kvicksilverånga.

Blandningen påbörjas direkt när ämnena tillförts och kärlet förslutits. Med hjälp av bl.a. den speciella blandningsmetoden och viss friktionsvärme bildas ett homogent svart pulver. Solidifieringen fortsätter även efter själva blandningsprocessen, varför det inte är nödvändigt att blanda tills produkten är fullständigt kemiskt stabil. Transport till slutförvar sker därför säkert direkt efter blandning. Reaktorkärlet av engångskaraktär kan vara av glas eller plast och dimensioneras efter maskinstorleken. Reaktorkärlen fylles med inert gas och staplas i större stålfat, för säker transport och slutförvaring i t.ex. bergrum eller saltgruvor.

Enkelheten gör att stabiliseringen kan ske på plats hos respektive avfallsinnehavare.

Vidare till: