Metalliskt kvicksilver

Enbart i Sverige finns idag uppskattningsvis närmare 500 ton rent metalliskt kvicksilver lagrat. Ute i Europa har man beräknat mängden till 12 000 ton. Ytterligare mängder metalliskt kvicksilver tillkommer efter behandling av batterier och annat kvicksilverhaltigt avfall.

Målsättningen är att allt avfall innehållande mer än 0,1 % viktprocent kvicksilver skall slutförvaras i bergrum senast år 2015. De flesta är överens om att låghaltigt kvicksilveravfall först ska omvandlas till flytande form (metalliskt), för att därefter stabiliseras kemiskt före slutförvar. Det är inte lämpligt att transportera kvicksilver i flytande form, en metod att stabilisera kvicksilvret där det finns är därför önskvärd.

Kvicksilvrets låga kokpunkt och höga ångtryck gör ämnet lättflyktigt. Redan i rums-temperatur avgår giftig ånga och vid temperaturhöjning ökar förångningen språngartat. Det är därför angeläget att vid stabilisering använda en metod som är helt sluten och undvika uppvärmning av kvicksilvret. Gasformigt obundet kvicksilver diffunderar igenom tillsynes täta material såsom betong och tegel.

Vidare till: