Selen eller svavel

Emcoplate har företrädesvis använt selen som kvicksilver-bindare i tidigare metoder. På grund av ökad efterfrågan på selen har priset femfaldigats de senaste 3- 4 åren. När kvicksilverånga skall oskadliggöras åtgår relativt små mängder reagensämne varför kvicksilverselenidens fördelar gentemot kvicksilversulfiden fortfarande väger tyngre än det högre priset.

Då kvicksilver i flytande form (metalliskt), skall oskadliggöras handlar det om 1000-tals ton. Man kan då inte längre enbart se till miljönyttan utan även på pris och tillgång på reagensmaterial. Att binda kvicksilver med svavel istället är betydligt billigare. Kvicksilversulfid bör vara ett fullgott alternativ att stabilisera metalliskt kvicksilver under vissa förutsättningar. Slutprodukten skall förvaras i reaktorkärlet som är lufttätt, och slutförvaring ske i djupa bergrum där sulfiden påverkas minimalt av luftens syre.

MercStab®-metoden går ut på att oskadliggöra metalliskt kvicksilver genom att bilda kemiska föreningar med selen eller svavel i rumstemperatur direkt i slutförvaringskärlet. MercStab processen kräver inte någon extern värmetillförsel (förångning), och sker direkt i det slutna slutförvaringskärlet (reaktorkärlet).

Vidare till: