Välkommen till

MercStab.se

Metod att stabilisera metalliskt kvicksilver inför slutförvar

Patent SE 527661

Miljödepartementet

Den 19 februari överlämnade Utredningen om slutförvar av kvicksilveravfall (M 2005:02) sin slutrapport till Miljödepartementet.
Den understryker nödvändigheten av stabilisering av kvicksilvret inför slutförvaring.

Utredningens slutsats är: ”Gällande krav på behandling av avfall före deponering – för att underlätta hantering, minska risker och i övrigt bidraga till att en säker hantering innebär att allt avfall inklusive kvicksilver i metallisk form ska stabiliseras på lämpligt sätt före deponering.”

”Detta innebär att tekniken för att stabilisera flytande kvicksilver är en nyckelfråga för att praktiskt kunna genomföra deponering av stora delar av det svenska kvicksilveravfallet.”

Svenskt initiativ förhindrade osäker kvicksilverlagring i Europa. Inför mötet den 28 juni 2007 fanns stor risk att kvicksilverlagringen gjordes till ett stort europeiskt problem. Miljöministrarna ställde sig nu bakom det svenska förslaget säger Miljöminister Andreas Carlgren.
Det innebär att flytande kvicksilver inte får lagras permanent, innan man fastställt miljökraven som skall gälla. Förslag väntas senast år 2010, fram till dess ska vi hitta lösningar för säker lagring.

Emcoplate AB har sedan 20 år arbetat med att oskadliggöra kvicksilver i olika sammanhang. Efter långvarig forskning sökte Emcoplate patent år 2004 på metod att stabilisera flytande kvicksilver. Liknande forskning har också bedrivits vid Örebro Universitet, där presenterade en industridoktorand i februari 2006 en avhandling i ämnet "Mercury Immobilization".
MercStab®-metoden är väl dokumenterad och får därmed anses uppfylla EU:s krav på stabilisering.

Vidare till: